Chương trình Bảo Tồn và Phát Huy Hội Gióng
Địa chỉ: Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3676 0618 | Email: info@thanhgiong.org | Hotline: 0903 001 072